MapMyWalk ;o)

MapMyWalk ;o)
MapMyWalk ;o) (from Isengard to Minas Tirith)

Monday, April 17, 2017

April 11th to 16th

April 11th:
4070 steps
1.5 miles

April 12th:
2329 steps
0.9 mile

April 13th:
3708 steps
1.4 miles

April 14th:
4345 steps
1.6 miles

April 15th:
4941 steps
1.9 miles

April 16th:
2187 steps
0.8 mile

Subtotal= 8.1 miles

GRAND TOTAL= 249.2  / 470 miles to Isengard